Bezpečnostní opatření pro zacházení s kyselinou chlorovodíkovou:

 

 

·   Způsobuje poleptání a dráždí dýchací systém. Chraňte oděv a vyvarujte se styku s potravinami.

 

·   Ke sběru moče používejte plastové nebo skleněné nádoby. Nemočte přímo do sběrné nádoby s kyselinou.

 

·   Při zasažení očí – minimálně 10 minut vymývat proudem vody, vyhledat lékaře!

 

·   Při požití – vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vlažné vody, vyhledat lékaře!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byla/a jsem seznámena s opatřeními pro zacházení s kyselinou chlorovodíkovou určenou pro sběr okyselené moče/24 hod.

 

 

 

 

Jméno a příjmení, RČ:

 

 

Podpis: …………………………….